Privacy- en cookieverklaring – Huisartsenpraktijk Emmapark – Pijnacker
Welkom

op de website van Huisartsenpraktijk Emmapark. Ons team biedt volwaardige, kwalitatieve huisartsenzorg aan de inwoners van Pijnacker. Naast de klassieke mogelijkheden tot contact met uw huisarts, zoals het bezoek aan het spreekuur, zijn er ook verschillende digitale mogelijkheden. Ons team staat dagelijks voor u klaar om samen met u de beste zorg te leveren.

Huisartsenpraktijk Emmapark Emmapark 2 2641 EL Pijnacker
Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

Huisartsenpraktijk Emmapark is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Emmapark hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de assistente) kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Emmapark. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Emmapark is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Emmapark hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Emmapark wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Delen medische gegeven via het Landelijke Schakel Punt (LSP)

De huisartsenpraktijk en een apotheek houden ieder een eigen dossier per patiënt bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor diens behandeling. De huisartsenpraktijk legt vast wat de klachten zijn en welke behandelingen wordt ingesteld. De apotheker registreert welke medicijnen de patiënt krijgt en voor welke medicijnen hij/zij allergisch is.

De huisartsenpraktijk heeft in het najaar van 2016 het computersysteem aangesloten op het beveiligde netwerk van het LSP. Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Toestemming geven

De huisartsenpraktijk vraagt patiënten actief toestemming om diens gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na het geven van toestemming meldt de huisartsenpraktijk de gegevens aan bij het LSP door het burgerservicenummer (BSN) door te geven.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan de gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend. Met het BSN zoekt het LSP welke zorgverleners gegevens over de betreffende patiënt beschikbaar hebben. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.

In het netwerk staat alleen het BSN en welke huisarts en apotheek gegevens beschikbaar hebben. De medische gegevens zelf worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Regionaal

Het LSP is opgedeeld in ongeveer veertig regio’s. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken, die gebruikmaken van het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s en kunnen zich eventueel bij een andere regio aansluiten. Binnen zo’n regio wisselen zorgverleners gegevens met elkaar uit. Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten die uit meerdere regio’s komen en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen.

Welke gegevens worden uitgewisseld?

Het gaat om de persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast een overzicht van de medicijnen die worden gebruikt.

Een waarnemend huisarts kan ook een samenvatting van het huisartsdossier opvragen. Daarin staan:

 • de huidige gezondheidsproblemen
 • de medicijnen die zijn voorgeschreven
 • bekende allergieën
 • informatie over contacten in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten
 • andere bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.

Gegevens afschermen

De huisarts heeft de mogelijkheid om bepaalde gegevens in het dossier af te schermen. Dit kan te allen tijden overlegd worden met de huisarts.

Meer informatie

Meer informatie over het LSP is te vinden op de website van vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie, https://www.volgjezorg.nl

IPCI en Nivel

Uit het HIS worden verschillende extracties gedaan ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de praktijk en landelijke statistiek. Van IPCI en Nivel zijn informatiefolders aanwezig bij de doktersassistentes

Via IPCI (gerelateerd aan het Erasmus Medisch Centrum) worden gegevens met betrekking tot patiënten die aan een van de chronische zorg ketens deelnemen verwerkt in rapportages om meetbaar te maken hoe de praktijk het kwalitatief doet op het gebied van chronische zorg. Conform de richtlijnen van de Gezondheidsraad is de privacy van zowel patiënt als huisarts gewaarborgd. Gegevens van patiënten worden door de software ontdaan van naam en adresgegevens; het patiëntnummer wordt vervangen door een willekeurig nummer. Alleen de huisarts zelf kan dit nummer herleiden naar de werkelijke patiënt. Ook de mogelijkheid tot identificatie van de huisarts wordt geëlimineerd. Huisartsen versturen hun gegevens naar een 'gatekeeper' die het huisartsennummer vervangt door een ander nummer. Alleen de gatekeeper kan dit nummer herleiden naar de werkelijke huisarts. De gegevens die verzameld worden zijn dus voor zowel huisarts als patiënt geanonimiseerd.

 

Het Nivel is een landelijk instituut wat gezondheidsgegevens verzameld om de gezondheid en gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Het Nivel krijgt medische gegevens aangeboden zonder identificerende persoonsgegevens. Hierdoor zijn de resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het Nivel handelt volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Dit is terug te vinden op www.nivel.nl/zorgregistraties

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk Emmapark treedt in werking op 1 mei 2018 en is gepubliceerd op de website van de praktijk. Tevens wordt er naar verwezen in de praktijkfolder en op het wachtkamerscherm.